Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

बंशजको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्य

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

सुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी शम्भु प्रसाद यादव
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112
 • अनुसूची १ फारममा स्थानीय तहको सिफारिस 
 • बावु वा आमाको ना.प्र.प., सो नभए दाजु, भाई वा वंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, सो पनि नभए वंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत ।
 • तिन पुस्ता भित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणितपत्र ।
 • प्रमाण पेश गर्न नसक्नेहरुका लागि वंशजको नाताले ना.प्र.प.लिनु पर्दा नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को अनुसुचि ३ वमोजिमको ढाँचामा सर्जमिन स्थलमै गरिएको सनाखत ।
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत ।
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र ।
 • बसाइसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाइसराई प्र.प., जग्गाधनी दर्ता प्र.प. लगायतका कागजातहरु ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो २ प्रति ।

स्थानिय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची १ र  अन्य कागजात सहित झ्याल नं. १ र २ मा पेश गर्ने ।

2

कर्मचारीको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन ।

सुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी शम्भु प्रसाद यादव
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112
 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण ।
 • र तोकिएको प्रमाणित अनुसूची फारम२ ।
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो ४ प्रति ।
 • पिता, आमा वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत ।

स्थानिय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची १ र  अन्य कागजात सहित झ्याल नं. १ र २ मा पेश गर्ने ।

3

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

सुल्क

रु. १०।– को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी शम्भु प्रसाद यादव
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112
 • अनुसूची ७ फारममा स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि ।
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।
 • पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

स्थानिय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची ७ र  अन्य कागजात सहित झ्याल नं. १ र २ मा पेश गर्ने ।

4

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

सुल्क

रु‍. १३ को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी धर्मदेव साह
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण ।
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

कागजात सहित झ्याल नं. ८ मा पेश गर्ने ।

5

नावालक परिचयपत्र

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु.१०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी राम नरेश साह
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112
 • निवेदन ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • बावु र आमाको ना.प्र.प. नक्कल र नाता प्रमाणित ।
 • जन्मदर्ता प्र.प. नक्कल ।
 • एस.एल.सी. वा कक्षा १० मा उत्तिर्ण भएमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कल
 • फोटो ३ प्रति ।
6

राहदानी आवेदन

लाग्ने समय

सोही दिन ।

सुल्क

१० बर्ष उमेर सम्मका लागी  रु‍. २५००।-

१० बर्ष भन्दा बढी उमेरका लागी रु.५०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी अनिल कुमार मण्डल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112

क) द्रुत सेवा सिफारिसको लागि

 • ५ प्रति एमआरपी साईजको फोटो र ३ प्रति फारम ।
 • १ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपि ।

ख) सामान्य सिफारिसको लागि

 • ६ प्रति एमआरपी साईजको फोटो र २ प्रति फारम ।
 • २ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी ।

ग) नावलकको हकमा 

 • नाबालक परिचय पत्रको २ प्रति प्रतिलिपि ।
 • अन्य प्रक्रिया क्र.सं. २.१ को क र ख अनुसार ।
7

संस्था दर्ता

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

दर्ता शुल्क रु. १०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी राम नरेश साह
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112
 • अनुसूचीको ढाँचामा निवेदन
 • सक्कल विद्यान ३ प्रति
 • साधारण सभा गरेको निर्णय प्रतिलिपी
 • कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • कार्य समिति सदस्य संख्या बमोजिम साक्षीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
 • प्रत्येक सदस्यको व्यक्तिगत विवरण
 • प्रहरी प्रतिवेदन 
8

संस्था नविकरण

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु. ५००।-

जिम्मेवार कर्मचारी राम नरेश साह
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112
 • संस्थाको आधिकारिक निवेदन ।
 • आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर क्लियरेन्स पत्र ।
 • लेखापरीक्षकको अडिर्टस अनुमती पत्रको प्रतिलिपि ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।
 • समितिका पदाधिकारीहरुको बैठकको निर्णय ।
 • सक्कल प्रमाण पत्र ।
 • तोकिएको समयमा नविकरण नगरेमा थप जरिवाना लाग्नेछ ।
9

छापाखाना दर्ता

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु. १०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी राम नरेश साह
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112
 • घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको नक्कल सहित निवेदन ।
 • छापाखाना सञ्चालन गर्न लाग्ने पुँजी (वैँक मौज्जाद वा धितो प्रमाणित कागजात)
 • छापाखाना राख्ने स्थानीय तहको वा चारकिल्ला प्रमाणित सहितको सिफारिस ।
 • निवेदकको नागरिकताको नक्कल प्रति ।
10

हातहतियार खरिद इजाजत

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेको  दिन वा सोही दिन

सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी राम नरेश साह
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112
 • तोकिएको ढाँचामा रु. १० को टिकट टाँसी निवेदन ।
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • अन्य बुझ्ने काम कार्यालयले गर्नेछ ।
11

हातहतियार इजाजत पत्र नविकरण

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी राम नरेश साह
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112
 • सक्कल इजाजत पत्र संलग्न गरी रु. १० को टिकट टाँसी निवेदन ।
 • नवीकरण दस्तुर बुझाएको निस्सा ।
12

नामसारी (हातहतियार)

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेको  दिन वा सोही दिन

सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी राम नरेश साह
गुनासो सुन्ने कर्मचारी 112

मृतकको नामवाट नामसारी गर्नुपर्दा

 • सरोकारवालाको मृतकसंग नाता खुलेको प्रमाण ।
 • मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • हातहतियारको सक्कल इजाजत पत्र ।
 • आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस
 • अन्य आवश्यक व्यहोरा कार्यालय बुझ्ने छ ।
 • मृत्यु भएको ६ महिना भित्र निवेदन र अंशियार एक जना भन्दा बढी भए हक दिएको मंजुरनामा ।

हातहतियार नामसारी गर्नुपर्दा

 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • दुवै पक्षको आ-आफ्नो ना.प्र.को प्रतिलिपी
 • हातहतियारको सक्कल इजाजत पत्र तथा प्रतिलिपी