Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पतिको विवरण

2076-05-27

2076-05-27


गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयको भौतिक स्रोत
सि.नं. कार्यालयको नाम ठेगाना/गा.वि.स./न.पा./वडा नं. कित्ता नं. क्षेत्रफल/व.मी. जग्गाको प्रयोजन प्राप्तिको प्रयोजन प्राप्तिको श्रोत प्राप्ति मिति अवस्था कैफियत
1 जिल्ला प्रशासन कार्यालय साविक पुरेनवा हाल गौर १२ 543, 1086 2-16-10, 0-11-19 हाल इन्द्रबक्स गणले प्रयोग गरिरहेको          
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर न.पा. ७ 196 0-1-15 प्र.जि.अ. निवास वनजाँच अडा रौतहटवाट मिति २०३८।११।१९ मा नामसारी भई आएको 2038।11।19   पुरानो भवन  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुरेनवा ४ 4648 0-9-0 खालि रहेको गृह मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्था शाखा (ख) शाखाको च.नं. ९९ मिति २०७०।०६।०१ को पत्रानुसार 2070।06।22      
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर ७ 544 0-1-8 जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन स्वेचछिक दानवाट दानपत्र को र.नं. ६४७६ क/2071।10।22 2071।10।22   नयाँ भवन  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर 9 371 0-0-16 जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन स्वेचछिक दानवाट दानपत्र को र.नं. ६४७६ क/2071।10।23 2071।10।23   नयाँ भवन  
ईलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट               आफ्नो जग्गा नरहेको
7 ईलाका प्रशासन कार्यालय गरुडा, रौतहट               आफ्नो जग्गा नरहेको
8 कारागार कार्यालय साविक गौर ७ हाल गौर ३ 183 0-10-10         पुरानो भवन तथा जीर्ण