Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

ठेगाना : गाैर, राैतहट

फोन नं : 055520369, 055520470

फ्याक्स : 055520033

इमेल : daorautahat@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daorautahat

Twitter : https://twitter.com/daorautahat

मातहतका कार्यालयहरु