Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

सूचनाको हक कार्यान्वयन


मिति सूचनाको हक कार्यान्वयन विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-27 गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण
2076-05-27
2076-05-27 सूचना अधिकारीको विवरण
2076-05-27

सहायक पेज