Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

ठेगाना : गाैर, राैतहट

फोन नं : 055520369, 055520470

फ्याक्स : 055520033

इमेल : daorautahat@gmail.com, rautahat.dao@gmail.com, daormudda@gmail.com मुद्दा शाखा, daorpassport@gmail.com नागरिकता शाखा

Facebook : https://www.facebook.com/%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%B0%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%9F-924050587665672/

Twitter : https://twitter.com/daorautahat

मातहतका कार्यालयहरु