Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा व्यक्तिको नाममा कायम रहेको सार्वजनिक जग्गाको श्रेस्ता बदर भई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको