Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पतिको विवरण

4 महिना अगाडी

2076-05-27


क्र.सं. जिल्ला कार्यालयको नाम घरको विवरण जग्गा प्राप्ती घर जग्गाको ठेगाना किता नं.  जग्गाको किसिक क्षेत्रफल कैफियत
पक्की कच्ची निर्माण वर्ष तला क्षेत्रफल मूल्य श्रोत मूल्य रोपनी विगाहा व.मिटर
रौतहट गृह मन्त्रालय काठमाडौं पक्की     २.५       ९८३९३७३.१९ साविक पुरेनवा हाल गौर ८

५४३

१०८६

   

२-१६-१०

०-११-१९

  हाल इन्द्र वक्स गणले प्रयोग गरिरहेको
रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट पक्की         वनजाँच अडा रौतहटवाट मिति २०३८।११।१९ मा नामसारी भइ आएको   गौर न.पा. ७ १९६     ०-१-१५   प्र‍.जि.‍अ. निवास
रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट                 पुरेनवा ४ ४६४८     ०-९-०   प्रस्तावित जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको भवन निर्माणको लागि