Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

छनौट भएका हजयात्रीहरुको Fingerprint लिने सम्बन्धी सूचना