Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

गाैर, राैतहट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कोठा नं. सहितको नागरिक बडापत्र


नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

                                                              जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट 

                                                                                                            नागरिक वडापत्र 

 

सि. नं.

सेवा सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजात र प्रमाणहरु

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी, शाखा र इकाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

नागरिकता               

 

 

 

 

 

 

१.१

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र     

अनुसूची १ फारममा स्थानीय तहको सिफारिस  ।

बावु वा आमाको ना.प्र.प., सो नभए दाजु, भाई वा वंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, सो पनि नभए वंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत ।

तिन पुस्ता भित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणित–पत्र ।

प्रमाण पेश गर्न नसक्नेहरुका लागि वंशजको नाताले ना.प्र.प.लिनु पर्दा नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को अनुसुचि ३ वमोजिमको ढाँचामा सर्जमिन स्थलमै गरिएको सनाखत ।

विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत ।

जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाण–पत्र ।

बसाइसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाइसराई प्र.प., जग्गाधनी दर्ता प्र.प. लगायतका कागजातहरु ।

दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

रु. १०।– को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

१.२

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

अनुसूची ७ फारममा स्थानीय तहको सिफारिस ।

पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि ।

विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।

पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत ।

दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

रु. १०।– को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

१.३

कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र. लिंदा

जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण ।

र तोकिएको प्रमाणित अनुसूची फारम–२ ।

सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –४ प्रति ।

पिता, आमा वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत ।

सोही दिन

रु. १०।– को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

१.४

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।

ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण ।

अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।

दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

सोही दिन

रु. १३।– को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

राहदानी

 

 

 

 

 

 

२.१

 

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

क) द्रुत सेवा सिफारिसको लागि

५ प्रति एमआरपी साईजको फोटो र ३ प्रति फारम ।

१ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपि ।

सोही दिन

 

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

ख) सामान्य सिफारिसको लागि

६ प्रति एमआरपी साईजको फोटो र २ प्रति फारम ।

२ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी ।

४५ दिन

रु. ५,०००।–

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

ग) नावलकको हकमा 

नाबालक परिचय पत्रको २ प्रति प्रतिलिपि ।

अन्य प्रक्रिया क्र.सं. २.१ को क र ख अनुसार ।

सोही दिन              

रु. ५,०००।–

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

२.२

राहदानी हराई अर्का बनाउनु परेमा

अन्य प्रक्रिया क्र.सं. २.१ अनुसार ।

 

४५ दिन              

रु.१०,०००।–

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

सामान्य सिफारिस

२.३

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

अन्य प्रक्रिया क्र.सं. २.१ अनुसार ।

च्यातिएको, केरमेट भएको वा भिजेको सक्कलै राहदानी ।

च्यातिएको, केरमेट वा भिजेको कारण खुलेको निवेदन ।

४५ दिन

रु.१०,०००।–

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

सामान्य सिफारिस

२.४

वसाईसराईको हकमा

बसाईसराईको प्रमाण र स्थायी वसोवास खुल्ने जग्गाधनी घरवासको प्रमाण ।

 

 

 

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

२.५

कर्मचारी परिवारको हकमा

कर्मचारी वा कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस समेत ।

 

 

 

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

२.६

विवाह भै आएको महिलाको हकमा

विवाह भै आएको महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण र पतिको नागरिकता ।

 

 

 

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

नावालक परिचयपत्र

निवेदन ।

स्थानीय तहको सिफारिस ।

बावु र आमाको ना.प्र.प. नक्कल र नाता प्रमाणित ।

जन्मदर्ता प्र.प. नक्कल ।

एस.एल.सी. वा कक्षा १० मा उत्तिर्ण भएमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कल ।

फोटो ३ प्रति ।

सोही दिन

 रु.१०।– को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

संस्था दर्ता सम्बन्धी

४ प्रति विधान । (साधारण सभाले अनुमोदन गरेको ।)

तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।

संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि ।

स्थानीय तहको सिफारिस ।

तदर्थ समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुको ना.प्र.प. नक्कल र प्रहरी प्रतिवेदन ।

सोही दिन

रु.१,०००।–

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

संस्था नविकरण

निवेदन ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर क्लियरेन्स पत्र ।

लेखापरीक्षकको अडिर्टस अनुमती पत्रको प्रतिलिपि ।

स्थानीय तहको सिफारिस ।

लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

समितिका पदाधिकारीहरुको बैठकको निर्णय ।

सक्कल प्रमाण पत्र ।

तोकिएको समयमा नविकरण नगरेमा थप जरिवाना लाग्नेछ ।

सोही दिन

रु.५००।–

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

सिफारिस

 

 

 

 

 

 

६.१

भारतिय सैन्य पेन्सन

निवेदन ।

पारिवारिक विवरण खुलेको (नामथर, जन्म मिति, विवाह मिति, मृत्यु मिति, नाता) सिफारिस ।

पेन्सनवालाका पारिवारिक नाता प्रमाणित ।

पेन्सनवालाको मृत्यु भएमा हुने नामसारीमा मृतको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता, पेन्सनपट्टा र नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।

सोही दिन

रु १०।– को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

६.२

नाता प्रमाणित

निवेदन ।

सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपी सहित गा.वि.स.बाट सिफारिस ।

स्थानीय तहको नाता प्रमाणपत्रको नक्कल प्रति ।

सम्बन्धित व्यक्तिको हालसालै खिचेको फोटो ।

सोही दिन

रु १०।– को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

६.३   

अन्य सिफारिस

निवेदन ।

सिफारिस माग गरेको व्यहोरा बमाजिमको स्थानीय तहको सिफारिस ।

आवश्यकतानुसार सर्जमिन मुचुल्का ।

र सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

सोही दिन

रु १०।– को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

राहत वितरण

निवेदन ।

स्थानीय तहको सिफारिस ।

सर्जमिन मुचुल्का ।

प्रहरी प्रतिवेदन ।

सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

सोही दिन

रु १०।– को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

छापाखाना दर्ता सम्बन्धि

घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको नक्कल सहित निवेदन ।

छापाखाना सञ्चालन गर्न लाग्ने पुँजी (वैँक मौज्जाद वा धितो प्रमाणित कागजात) ।

छापाखाना राख्ने स्थानीय तहको वा चारकिल्ला प्रमाणित सहितको सिफारिस ।

निवेदकको नागरिकताको नक्कल प्रति ।

सोही दिन

रु १०००।–

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

हातहतियार

 

 

 

 

 

 

९.१

हातहतियार इजाजत पत्र नविकरण

तोकिए बमोजिमो निवेदन ।

हातहतियार राख्न दिएको ईजाजत पत्र ।

सोही दिन

प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र   रु. ३००।–

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

९.२

हातहतियार इजाजत पत्र नविकरण

हातहतियार छोडि दिने, लिने दुवै थरिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।

हातहतियार ईजाजत पत्र ।

सोही दिन

प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र   रु. ३००।–

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

 

१०.

धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने

रितपुर्वक निवेदन ।

धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री ग्रहण गर्न चाहने दम्पतीमध्ये कुनै एक जना स्वास्थ्य तथा शारिरिक कारणले सन्तान उत्पादन गर्न असक्षम छ भनी सम्बन्धित मुलुकमो स्विकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरिदिएको पत्र ।

अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धि विवरण ।

विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ।

पारिवारिक विवरण ।

चारित्रिक विवरण

आर्थिक स्थितीको विवरण

विदेशीको हकमा राहदानी र भीसाको प्रतिलिपी ।

सम्बन्धित मुलुक वा सो मुलुकमो दुतावासबाट नेपाली बालबालिका धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री ग्रहण गर्न सहमति दिएको पत्र ।

अविवाहित, सम्बन्ध विच्छेद गरेको, न्यायिक पृथकीकरण गरेको, विदुर वा विधवाको हकमा त्यस्तो भएको आधिकारिक प्रमाणपत्र ।

वेवारिसे बालबालिकाको हकमा मान्यताप्राप्त बालगृहको सिफारिस तथा प्रहरी प्रतिवेदन ।

बालबालिका धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री दिनको लागि आवश्यक हुने मापदण्ड बमोजिमको अन्य योग्यता पुगेको हुनुपर्ने ।

प्रकृया पुगेपछि सोही दिन

रु १०।– को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.