नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रौतहट


राहदानी सम्बन्धि महत्वपूर्ण जानकारी

राहदानिको लागि निवेदन दिँदा निम्न कुराहरुमा बिचार पुर्याउन अनुरोध गरिन्छ
१. निवेदनसाथ संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरु


  • रितपुर्वक भरिएको दरखास्त फारम २ प्रति ।
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सो को एक प्रति प्रतिलिपी ।
  • ६ महिना भित्र खिचेको तल उल्लेखित विवरण अनुसारको रंगिन फोटो २ प्रति ।
  • राहदानी दस्तुर तिरेको रसिद ।
  • नाबालिगको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको नाबालिग परिचय पत्र र निजको बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक जनाको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सो को प्रतिलिपी ।
  • संरक्षक नियुक्त भएकोमा संरक्षक भएको व्यहोरा खुल्ने लिखतको सक्कल प्रति र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपी ।
  • पहिले राहदानी लिएको भए सो को प्रतिलिपी ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय