नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रौतहट


प्र.जि.अ. पदेन अध्यक्ष वा संयोजक हुने समिति

क्र‍‍.स‍‍‌. सरकारी कार्यालय वा निकायकाे नाम समित उपसमिति सम्बिन्धत एेन नियम कानुन अन्तर्गत कैफियत
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा समिति स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ अध्यक्ष
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैवी प्रकोप उद्धार समिति दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ अध्यक्ष
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  घर भाडा निर्धारण समिति सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ९४ (४) अध्यक्ष
मालपोत         जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन समिति मालपोत (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७१ अध्यक्ष
मालपोत          स्थानिय सिफारिस समिति भोगाधिकार सम्वन्धि निर्देशिका २०६२ अध्यक्ष
गुठी संस्थान          संयोजक आलमदेवि गुठीको व्यवस्थाको मर्मत, संरक्षण र सम्वद्रधन समिति गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय सञ्चालक समितिको निर्णयले आलमदेवि गुठीको देवस्थलको मर्मत, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न श्री प्र.जि.अ संयोजक रहेने भनि लेखि आएको । संयोजक
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति          जिल्ला उद्योग प्रवद्र्धन संमन्वय समिति   कार्यालयको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०५८ बमोजिम (संसोधन २०६६) सदस्य
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय    दररेट निर्धारण समिति   सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ (१)   अध्यक्ष
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय      जिल्ला पुनः निर्माण समिति   द्धन्दबाट क्षती भएको भौतिक पुर्वाधारहरुको पून निर्माण पुनस्थापना तथा शान्तिका लागी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०६५   संयोजक
जिल्ला वन कार्यालय           राष्ट्रिय वनको सिमा निर्धारण एव जग्गा प्राप्ती सम्वन्धी समिति वन ऐन २०४९ को दफा ९  अध्यक्ष संयोजक
१० जिल्ला वन कार्यालय       वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदल वन अधिक्रमण रणनीति २०६८ को वुधा नं. ५.३.३    अध्यक्ष  संयोजक
११ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति    जिल्ला उद्योग प्रवद्र्धन संमन्वय समिति   कार्यालयको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०५८ बमोजिम (संसोधन २०६६)   सदस्य
१२ जिल्ला वन कार्यालय    रासन खरिद लागत अनुमान समिति    सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८८ अध्यक्ष संयोजक
१३ जिल्ला वन कार्यालय    दररेट निर्धारण समिति   सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम  १४८    अध्यक्ष संयोजक
१४ जिल्ला पशु सेवा कार्यालय    जिल्ला बर्डफुलु नियन्त्रण प्राविधिक समिति      दैवी प्रकोप तथा पशु सेवा ऐन २०३९  अध्यक्ष संयोजक
१५ जिल्ला पशु सेवा कार्यालय    पशु स्वास्थ्य घुम्तीकोष व्यवस्थापन समिति    पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५  अध्यक्ष संयोजक
१६ नापी गोश्वारा नापी कार्यालय    नापनक्शा समस्या तथा समाधान समिति   जग्गा नापजाँच (आठौ संसोधन २०५६) ऐन २०१९ को नियम ११ ख. बमोजिम गठन हुने ।    अध्यक्ष संयोजक
१७ नापी गोश्वारा नापी कार्यालय    सिमा विवाद समाधान समिति   जग्गा (नापजाँच) नियमावली २०५८ को नियम ८(३) बमोजिम ।    अध्यक्ष संयोजक
१८ नापी गोश्वारा नापी कार्यालय    जग्गा किसिम वर्गिकरण समिति   जग्गा (नापजाँच) नियमावली २०५८ को नियम २० (२) बमोजिम ।    अध्यक्ष संयोजक
१९ जिल्ला वाल कल्याण समिति      जिल्ला वाल कल्याण समिति  वालवालीका सम्वन्धी ऐन २०४८ दफा ३२ (२)   अध्यक्ष÷संयोजक
२० जिल्ला शिक्षा कार्यालय    द्धन्दपिडित छात्रावृत्ति सिफारिस समिति   द्धन्दपिडित छात्रावृत्ति निर्देशिका   अध्यक्ष
२१ जिल्ला शिक्षा कार्यालय    प्रमाणपत्र छानविन समिति     शिक्षा ऐन तथा नियमावली  अध्यक्ष
२२ जिल्ला शिक्षा कार्यालय      माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परिक्षा समन्वयन समिति  शिक्षा ऐन तथा नियमावली   अध्यक्ष
२३ जिल्ला शिक्षा कार्यालय       विद्यालय सम्पत्ती सुरक्षा समिति  शिक्षा ऐन तथा नियमावली अध्यक्ष
२४ जिल्ला शिक्षा कार्यालय       बृत्ति सिफारिस समिति शिक्षा ऐन तथा नियमावली   अध्यक्ष
२५ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय    जिल्ला कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति   मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन २०५२   अध्यक्ष
२६ महिला तथा बालबालिका कार्यालय    मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण जिल्ला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति   मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) गर्न बनेको ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६७   अध्यक्ष
२७ महिला तथा बालबालिका कार्यालय    लैङ्गीक हिंसा पिडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध समिति     लैङ्गीक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७    अध्यक्ष
२८ महिला तथा बालबालिका कार्यालय    जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६१   संयोजक
२९ महिला तथा बालबालिका कार्यालय    सार्वजनिक सवारी साधनमा जेष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धि अनुगमन समिति   सार्वजनिक सवारी साधनमा जेष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७१   संयोजक
३० महिला तथा बालबालिका कार्यालय       संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति  नेपालद्धारा निर्मित संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन राष्ट्रिय कार्ययोजना ( २०६७÷०६८–०७१÷०७२)   संयोजक
३१ महिला तथा बालबालिका कार्यालय    लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध  जिल्ला स्रोत समूह    घरेलु हिंसा (कसुर र सजाँय) ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७ संयोजक
३२ महिला तथा बालबालिका कार्यालय       सि.बि.आर कार्यक्रम जिल्ला समन्वय तथा अनुगमन समिति अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समूदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०६६   अध्यक्ष
३३ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय    मल आपुर्ति तथा वितरण व्यवस्था समितिको अध्यक्ष   आवश्यक पदार्थ नियन्ण अधिकार, ऐन २०१७ को दफा ३ र ८ को अधिकारबाट तत्कालिन श्री ५ को सरकार सचिव स्तरको निर्णयले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश २०५५ तथा रासायनिक मल निर्देशिका २०५७÷०४÷१७ तत्कालिन श्री ५ को सरकार बाट स्वीकृत   अध्यक्ष
३४ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय      जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जाल   नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली परियोजना संचालन कार्यविधि २०७०  अध्यक्ष


सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदेन अध्यक्ष वा पदेन संयोजक रहने समिति तथा उपसमिति
 

क्र.स           सरकारी कार्यालय वा निकायको नाम    समिति उपसमिति सम्वन्धित ऐन, नियम, कानून अन्तर्गत कैफियत
महिला तथा बालबालिका कार्यालय    अपाङ्गता परिचय पत्र सिफारिस समिति   अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०६५   संयोजक

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय